Đi chợ hơn mươi cây số, đâu gọi là xa? (P2)

(Tiếp theo) - C hợ, bọn mình vẫn đi (không đi lấy gì ăn, he he). Siêu thị cũng đi sất. Nhưng đi siêu thì là mua lỉnh kỉnh các thứ dạng nhu y...

Được tạo bởi Blogger.